Rô-ma 16

681 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 16

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Ki-tô Giê-xu,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Ki-tô!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Ki-tô trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Ki-tô, và Ếch-ta-chy, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Ki-tô! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Ki-tô chào các anh chị em.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Giê-xu Ki-tô được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu