Rô-ma 11

666 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 11

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu