Rô-ma 05

677 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Ki-tô đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Ki-tô đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.
12 Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội.
13 Vì trước khi luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế gian, nhưng tội lỗi chưa bị lên án khi chưa có luật pháp.
14 Nhưng sự chết đã cai trị từ A-đam đến Môi-se, đến cả những kẻ chẳng phạm tội giống như sự vi phạm của A-đam. Ông là hình bóng của Đấng sẽ đến.
15 Nhưng lỗi lầm chẳng phải như ân điển. Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ân điển bởi một người Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, được dư dật cho nhiều người biết bao!
16 Và sự ban cho không đến bởi một người đã phạm tội, vì thực tế, bản án bởi một người đã dẫn đến án phạt cho nhiều người; nhưng ân điển thì từ nhiều lỗi lầm dẫn đến sự được xưng công chính.
17 Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người, thì những ai nhận sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công chính, họ sẽ nhờ một Đức Chúa Giê-xu Ki-tô mà cai trị trong sự sống biết bao!
18 Vậy nên, như bởi lỗi lầm của một người mà án phạt đến trên mọi người thế nào, thì bởi việc làm công chính của một người cho mọi người mà sự xưng công chính của sự sống cũng đến trên mọi người thế ấy.
19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra những kẻ có tội, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người thành ra công chính.
20 Nhưng luật pháp đã đến, thêm vào, để sự tỏ ra của lỗi lầm thêm lên. Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật,
21 để như tội lỗi đã cai trị trong sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công chính thế ấy, dẫn đến sự sống vĩnh cửu bởi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, Chúa của chúng ta.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu