Rô-ma 10

624 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 10

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Thật, ý tốt của lòng tôi và lời khẩn xin của tôi lên Đức Chúa Trời vì dân I-sơ-ra-ên, là cho họ được vào trong sự cứu rỗi.
2 Vì chính mình tôi làm chứng rằng, họ có lòng sốt sắng về Thiên Chúa, nhưng không phải theo sự tri thức.
3 Bởi họ không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng của họ, không chịu phục sự công chính của Đức Chúa Trời.
4 Vì Đấng Ki-tô mục đích của luật pháp, đem mỗi một ai tin Ngài vào trong sự công chính.
5 Môi-se viết về sự công chính của luật pháp rằng: Người nào làm những sự ấy thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5; Ê-xê-chi-ên 20:11]
6 Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói như thế này: Chớ nói trong lòng ngươi rằng, ai sẽ lên trên trời để đem Đấng Ki-tô xuống?
7 Hay là: Ai sẽ xuống dưới vực sâu để đem Đấng Ki-tô lên từ trong những kẻ chết?
8 Nhưng nó nói gì? Lời phán ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi. Ấy là lời phán đức tin mà chúng ta rao giảng. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:12-14]
9 Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu.
10 Vì bởi trong lòng tin mà được sự công chính, và bởi miệng tuyên xưng mà được sự cứu rỗi.
11 Vì Thánh Kinh nói: Bất cứ ai tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. [Ê-sai 28:16]
12 Vì không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp. Vì Ngài cùng một Chúa của mọi người, Ngài giàu ơn đối với những ai kêu xin Ngài.
13 Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. [Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21; Giô-ên 2:28-32]
14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu