Rô-ma 07

651 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 7

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Ki-tô, để các anh chị em thuộc về người khác, Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.
7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lànhtrong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Giê-xu Ki-tô, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu