Rô-ma 06

656 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 6

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong đối với nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Ki-tô Giê-xu, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Ki-tô bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Ki-tô, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Ki-tô đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.
15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!
16 Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm những nô lệ vào trong sự vâng phục sự gì, thì các anh chị em là những nô lệ của sự mà mình vâng phục, hoặc nô lệ của tội lỗi để vào trong sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục để vào trong sự công chính sao?
17 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, các anh chị em từng là những nô lệ cho tội lỗi nhưng trong lòng các anh chị em đã vâng phục khuôn khổ của giáo lý mà các anh chị em đã được giao vào đó.
18 Vậy, các anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi; các anh chị em đã trở nên những nô lệ của sự công chính.
19 Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công chính cho sự thánh khiết cũng thế ấy.
20 Khi các anh chị em là những nô lệ cho tội lỗi thì các anh chị em được tự do khỏi sự công chính. [Ở ngoài khuôn khổ của sự công chính.]
21 Thế nhưng các anh chị em đã được kết quả gì trong những điều mà giờ đây các anh chị em hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết?
22 Nhưng bây giờ đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên những nô lệ của Đức Chúa Trời rồi, thì các anh chị em được kết quả cho sự thánh khiết, và sự cuối cùng là sự sống vĩnh cửu.
23 Vì tiền công của tội lỗi sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời sự sống vĩnh cửu trong Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa của chúng ta.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu