Rô-ma 04

627 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta, đã tìm được gì, theo xác thịt?
2 Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi những việc làm, thì ông có vinh dự, nhưng không phải vậy trước Đức Chúa Trời.
3 Vì Thánh Kinh đã nói gì? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được xem là sự công chính cho ông. [Sáng Thế Ký 15:6]
4 Đối với người nào làm việc thì tiền công không xem là ân điển, nhưng xem là nợ.
5 Đối với người chẳng làm việc gì hết, nhưng tin nơi Đấng xưng kẻ không tin kính là công chính, thì đức tin của người ấy được xem là sự công chính cho người ấy.
6 Như Đa-vít cũng nói về cái phước của người mà Đức Chúa Trời xem là sự công chính chẳng bởi việc làm:
7 Phước cho những ai sự phạm pháp của mình được tha thứ, và những ai tội lỗi của mình được che đậy!
8 Phước cho người mà Chúa sẽ chẳng xem là có tội! [Thi Thiên 32:1-2]
9 Vậy, sự phước đó trên người chịu cắt bì hay cũng trên người không chịu cắt bì? Vì chúng ta nói rằng, đức tin được xem là sự công chính cho Áp-ra-ham.
10 Nhưng được xem như thế nào? Khi ông ở trong sự cắt bì hay trong sự không cắt bì? Không trong sự cắt bì nhưng trong sự không cắt bì.
11 Ông đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công chính bởi đức tin, trong sự không cắt bì, để ông làm cha của hết thảy những ai tin mà không chịu cắt bì, để sự công chính cũng được kể cho họ.
12 Và ông cũng làm cha chịu cắt bì của những ai không những chịu cắt bì mà còn là những người đi theo dấu chân đức tin của tổ phụ chúng ta, Áp-ra-ham, khi ông ở trong sự không cắt bì.
13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông trở thành người thừa kế thế gian không bởi luật pháp nhưng bởi sự công chính của đức tin.
14 Vì, nếu bởi luật pháp mà trở thành người thừa kế, thì đức tin ra vô ích, lời hứa không còn hiệu lực.
15 Vì luật pháp đem lại sự giận. Vì nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.
16 Vậy nên, từ đức tin này mà bởi ân điển lời hứa là chắc chắn cho hết thảy dòng dõi, không chỉ những ai theo luật pháp mà cả những ai theo đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của hết thảy chúng ta,
17 như đã chép: Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc! Trước Đấng mà ông tin, Thiên Chúa, Đấng làm sống kẻ chết và gọi những sự không có như chúng đã có rồi, [Sáng Thế Ký 17:5]
18 ông cứ tin vào sự trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, mà ông trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy!
19 Không yếu kém trong đức tin, ông chẳng quan tâm đến thân thể đã hao mòn của mình, khi ông đã gần trăm tuổi, cũng không quan tâm đến tử cung hao mòn của Sa-ra.
20 Ông chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời vì chẳng tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời,
21 và tin chắc rằng, điều gì Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ra.
22 Vì vậy, điều ấy được xem là sự công chính cho ông.
23 Nhưng lời ấy chẳng phải chỉ chép cho một mình ông về sự ông được xem là công chính.
24 Nhưng cũng cho chúng ta nữa, những người sẽ được xem là công chính nếu chúng ta tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa của chúng ta, sống lại từ trong những kẻ chết.
25 Ngài đã bị nộp vì những lỗi lầm của chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu