Rô-ma 15

644 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 15

1 Vậy, chúng ta những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Ki-tô cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Ki-tô Giê-xu,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Ki-tô đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.
8 Tôi nói rằng, Đức Chúa Giê-xu Ki-tô đã là người phục vụ cho sự cắt bì vì lẽ thật của Thiên Chúa, để xác nhận những lời hứa cùng các tổ phụ.
9 Nhưng các dân ngoại tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, như có chép: Bởi đó, tôi sẽ xưng nhận Ngài giữa các dân ngoại, và ca tụng danh Ngài. [Thi Thiên 18:49]
10 Cũng có phán: Hỡi các dân ngoại! Hãy vui mừng với dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:43]
11 Lại phán: Hỡi hết thảy các dân ngoại! Hãy tôn vinh Chúa! Hỡi muôn dân! Hãy tán dương Ngài! [Thi Thiên 117:1]
12 Ê-sai cũng nói: Sẽ có cội rễ của Gie-sê và Đấng trỗi lên từ đó, cai trị các dân ngoại. Các dân ngoại sẽ trông cậy nơi Ngài. [Ê-sai 11:1, 10]
13 Đức Chúa Trời của sự trông cậy, đổ đầy các anh chị em mọi điều vui vẻ và bình an trong đức tin, để cho các anh chị em được dư dật trong sự trông cậy, trong sức mạnh của thánh linh.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chính mình tôi cũng tin chắc rằng, các anh chị em có đầy sự ngay lành, được đổ đầy mọi sự hiểu biết, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau.
15 Dù vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi đã viết cho các anh chị em cách rất dạn dĩ, phần nào như nhắc các anh chị em, bằng ân điển đã ban cho tôi bởi Đức Chúa Trời,
16 cho tôi làm người phụng sự của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô giữa các dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành của Đức Chúa Trời, để sự dâng các dân ngoại làm của lễ được chấp nhận, được thánh hóa trong thánh linh.
17 Vậy, tôi có sự khoe mình trong Đức Chúa Giê-xu Ki-tô trước Đức Chúa Trời.
18 Vì tôi sẽ chẳng dám nói bất cứ sự gì khác hơn những sự mà Đấng Ki-tô đã làm qua tôi, cho sự vâng phục của các dân ngoại bởi lời nói và việc làm,
19 trong năng lực của những dấu kỳ và những phép lạ, trong năng lực của thần trí của Thiên Chúa. Vậy nên, từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-li-ri, tôi đã giảng đầy trọn Tin Lành của Đấng Ki-tô.
20 Bởi đó, tôi lấy làm vinh dự mà giảng Tin Lành nơi nào danh Đấng Ki-tô chưa được gọi, để cho tôi không xây dựng trên nền của người khác,
21 như có chép: Những ai chưa được nghe nói về Ngài thì họ sẽ thấy Ngài; những ai chưa nghe thì sẽ hiểu. [Ê-sai 52:15]
22 Vì vậy mà tôi cũng đã nhiều lần bị ngăn trở về sự đến với các anh chị em.
23 Nhưng bây giờ, chẳng còn có chỗ nào trong các miền này; hơn nữa, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến với các anh chị em.
24 Vậy, nếu tôi có thể đi đến xứ Tây-ban-nha, thì tôi sẽ đến với các anh chị em, vì tôi mong được thấy các anh chị em trong cuộc hành trình của tôi, và được các anh chị em gửi tôi đến đó, sau khi tôi đã được phần nào thỏa lòng bởi các anh chị em.
25 Nhưng hiện nay, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ.
26 Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai đã vui lòng làm sự chia xẻ cho những thánh đồ nghèo ở thành Giê-ru-sa-lem.
27 Họ đã vui lòng và họ cũng mắc nợ các người ấy nữa. Vì nếu các dân ngoại đã dự phần về những sự thiêng liêng của những người ấy, thì bổn phận của họ là phục vụ những người ấy về những sự thuộc thể.
28 Vậy, khi tôi làm xong việc ấy, và ký giao bông trái này cho họ rồi, tôi sẽ ghé qua các anh chị em để đi đến xứ Tây-ban-nha.
29 Tôi biết rằng, khi tôi đến với các anh chị em, thì tôi sẽ đến trong sự đầy dẫy phước hạnh của Tin Lành Đấng Ki-tô.
30 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy bởi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô của chúng ta, bởi tình yêu của Đấng Thần Linh, cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu xin với Đức Chúa Trời, cho tôi,
31 để tôi được cứu thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và để sự phục vụ của tôi nơi thành Giê-ru-sa-lem sẽ được vui nhận bởi các thánh đồ.
32 Bởi đó, tôi có thể đến với các anh chị em trong sự vui mừng, bởi ý muốn của Thiên Chúa, và được giải lao cùng các anh chị em.
33 Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an với tất cả các anh chị em! A-men.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu