Rô-ma 08

644 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 8

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Ki-tô Giê-xu, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Ki-tô Giê-xu đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Ki-tô, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Ki-tô trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Ki-tô sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.
12 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.
13 Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.
14 Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.
15 Vì các anh chị em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để lại sợ hãi; nhưng các anh chị em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó, chúng ta gọi: A-ba! Cha!
16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
17 Và nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Ki-tô. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài.
18 Tôi tưởng rằng, những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta.
19 Vì sự xao xuyến mong ngóng của muôn vật chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời.
20 Vì muôn vật đã bị làm cho phục sự hư không, chẳng phải tự ý, mà là bởi Đấng bắt chúng chịu phục, để mong rằng
21 chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hoại, mà vào trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời.
22 Vì chúng ta biết rằng, cả muôn vật cùng than thở và cùng chịu khó nhọc cho đến ngày nay.
23 Không những chúng, mà chúng ta nữa, là những người có trái đầu mùa của Đấng Thần Linh. Chính chúng ta cũng than thở trong chúng ta, trông đợi sự làm con nuôi, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta.
24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng sự trông cậy được nhìn thấy thì không phải là sự trông cậy. Vì điều mà một người nhìn thấy, thì sao người ấy còn trông cậy?
25 Nhưng nếu chúng ta trông cậy điều chúng ta không thấy, thì chúng ta bởi sự nhẫn nại mà chờ đợi.
26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.
31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Ki-tô đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Ki-tô? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:2]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Ki-tô Giê-xu, Chúa của chúng ta.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu