Rô-ma 02

669 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, nếu phán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi phán xét họ, ngươi cũng định tội cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi phán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.
2 Chúng ta biết rằng án phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.
3 Hỡi người phán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi án phạt của Đức Chúa Trời sao?
4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng từ ái của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời,
6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 ai nhẫn nại làm lành, tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống vĩnh cửu;
8 còn ai cạnh tranh không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công chính, thì báo cho họ sự thịnh nộ và cơn giận.
9 Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp;
10 nhưng vinh quang, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng tư vị ai đâu.
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Lương tâm của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi.
17 Còn ngươi, mang lấy danh người Do-thái, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Thiên Chúa của ngươi,
18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy;
19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm,
20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự hiểu biết và của lẽ thật,
21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp!
22 Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội ngoại tình, mà ngươi phạm tội ngoại tình! Ngươi gớm ghiếc hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng!
23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!
24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.
25 Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dù chịu cắt bì cũng như không.
26 Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các việc làm công chính của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó chẳng kể như đã chịu sao?
27 Người vốn không chịu cắt bì, mà làm trọn luật pháp sẽ kết tội ngươi, là kẻ dù có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp.
28 Vì người nào chỉ là người Do-thái bề ngoài thì không phải là người Do-thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là sự cắt bì.
29 Nhưng người mà bề trong là người Do-thái và sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần, không theo chữ nghĩa, thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu