Rô-ma 14

644 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 14

1 Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, nhưng không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo.
2 Người thì thật sự tin mình có thể ăn được mọi thứ, nhưng người yếu đuối thì ăn rau.
3 Người ăn chớ khinh dể người không ăn và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. [Tiếp nhận người ăn lẫn người không ăn.]
4 Ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã là việc đối với chủ của người ấy. Nhưng người ấy sẽ được giữ cho đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy được giữ cho đứng.
5 Người thì thật sự phán đoán ngày này hơn ngày khác. Người khác thì phán đoán mọi ngày như nhau. Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí của mình.
6 Người giữ ngày, giữ vì Chúa. Người không giữ ngày, vì Chúa, người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, vì Chúa, người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời.
7 Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình.
8 Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
9 Mục đích của sự Đấng Ki-tô đã chết, đã sống lại, và sống để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống.
10 Nhưng ngươi, sao phán xét anh chị em cùng Cha của mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh chị em cùng Cha của mình? Vì hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Ki-tô.
11 Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận trước Đức Chúa Trời. [Ê-sai 45:23]
12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.
13 Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.
14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy không tinh sạch.
15 Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Ki-tô đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.
16 Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.
17 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng sự công chính, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.
18 Ai phụng sự Đấng Ki-tô trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.
19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.
20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự tinh sạch, nhưng ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm.
21 Điều đáng quý ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng làm bất cứ sự gì mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.
22 Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.
23 Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn. Vì bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu