Rô-ma 03

669 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Vậy thì, sự trỗi hơn của người Do-thái là thế nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng?
2 Ích lớn đủ mọi sự. Thực tế, trước hết là điều này: Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Do-thái.
3 Mà làm sao! Nếu một vài người trong nhóm họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao?
4 chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công chính trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu phán xét.
5 Nhưng nếu sự không công chính của chúng ta tỏ ra sự công chính của Thiên Chúa, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công chính sao? Tôi nói như cách người ta nói.
6 Chẳng hề như vậy! Nếu vậy thì Đức Chúa Trời phán xét thế gian thế nào?
7 Nhưng, nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh quang lớn hơn, thì sao tôi còn bị phán xét như kẻ có tội?
8 Vậy thì, sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành, như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Án phạt những người ấy là công chính.
9 Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc hết thảy đều phục dưới quyền tội lỗi,
10 như có chép rằng: Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không.
11 Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Chúng nó đều sai lạc cả, hết thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.
13 Họng chúng nó như huyệt mả mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chúng nó có chân nhẹ nhàng để làm cho đổ máu.
16 Trên đường lối chúng nó đầy những sự tàn hại và khổ nạn,
17 Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa ở trước mặt chúng nó.
19 Chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, để cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời;
20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công chính trước mặt Ngài, vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi.
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công chính của Thiên Chúa, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;
22 tức là sự công chính của Thiên Chúa, bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt gì hết,
23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời,
24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đấng Ki-tô Giê-xu,
25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công chính mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,
26 trong buổi Ngài chịu đựng; tức là Ngài đã tỏ ra sự công chính Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công chính và xưng công chính kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu.
27 Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin;
28 vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công chính bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.
29 Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa;
30 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin nữa.
31 Vậy, chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu