Rô-ma 12

651 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 12

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Ki-tô, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.
9 Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó với sự lành;
10 yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau với sự tôn trọng;
11 chẳng lui đi trong sự sốt sắng; tâm thần nóng cháy, phụng sự Chúa;
12 vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện;
13 chia xẻ những sự cần dùng cho các thánh đồ; theo đuổi lòng hiếu khách.
14 Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại các anh chị em! Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa!
15 Hãy vui với những ai vui và khóc với những ai khóc!
16 Hãy cùng một ý tưởng với nhau! Đừng suy nghĩ những chuyện cao xa! Nhưng hãy hạ mình theo những người khiêm nhường! Chớ tự mình nên khôn sáng!
17 Chớ lấy ác trả ác cho ai! Hãy nghĩ trước về những điều thiện trước mặt mọi người!
18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người!
19 Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận của Đức Chúa Trời; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta! Ta sẽ báo trả! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35]
20 Vậy, nếu kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống! Vì làm như vậy, khác nào ngươi chất những than lửa trên đầu nó. [Châm Ngôn 25:21-22]
21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy thắng điều ác bằng điều thiện.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu