Rô-ma 09

716 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 9

1 Tôi nói thật trong Đấng Ki-tô, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Ki-tô thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Ki-tô ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]
14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, [sau khi] đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ: Các ngươi chẳng phải là dân Ta! Tại nơi đó họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]
27 Còn Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên: Dù số con cái I-sơ-ra-ên như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu. [Ê-sai 10:22-23]
28 Vì Ngài sẽ làm thành lời phán cách nhanh chóng trong sự công chính. Vì Chúa sẽ thi hành lời phán cách nhanh chóng trên đất. [Ê-sai 10:22-23]
29 Và như Ê-sai đã tiên tri: Nếu Chúa Vạn Quân chẳng để lại một hạt giống, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và bị làm cho giống như Gô-mô-rơ. [Ê-sai 1:9]
30 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Những dân ngoại chẳng tìm theo sự công chính, thì đã được sự công chính, nhưng là sự công chính đến bởi đức tin.
31 Còn dân I-sơ-ra-ên tìm theo luật pháp của sự công chính, thì không đạt đến luật pháp của sự công chính.
32 Tại sao? Tại chẳng bởi đức tin nhưng bởi những việc làm của luật pháp. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp chân,
33 như đã chép: Này, Ta để tại Si-ôn một hòn đá làm cho vấp chân và khối đá làm bẫy. Bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn. [Ê-sai 8:14-15; 28:16]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Phần Giới Thiệu