Hê-bơ-rơ 13

613 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 13


1 Hãy giữ cho tình yêu anh chị em cứ còn lại.
2 Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó, có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết.
3 Hãy nhớ những người bị xiềng xích, như mình bị xiềng xích với họ; những người bị ngược đãi, như các anh chị em cũng ở trong thân thể của họ.
4 Hãy kính trọng sự hôn nhân trong mọi phương diện. Phòng ngủ không ô uế. Vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét những đĩ đực và những kẻ ngoại tình.
5 Cách sống của các anh chị em chớ tham lam. Hãy biết đủ với những gì các anh chị em có. Vì Ngài đã phán: Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6]
6 Như vậy, chúng ta dạn dĩ nói: Chúa là Đấng Giúp Đỡ của tôi. Tôi sẽ không sợ điều gì loài người sẽ làm cho tôi. [Thi Thiên 56:4, 11; 118:6]
7 Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em Lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ. Hãy bắt chước đức tin của họ.
8 Đức Chúa Giê-xu Ki-tô Đấng y nguyên hôm qua, hôm nay, và cho đến mãi mãi.
9 Các anh chị em chớ để cho bị đưa dẫn đó đây bởi các giáo lý khác và lạ. Vì phước thay! Tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng, chứ không nhờ các thức ăn, là những sự chẳng ích lợi gì cho những kẻ sống như vậy.
10 Chúng ta có một bàn thờ, các thức trên đó những người phụng sự Đền Tạm không có quyền ăn.
11 Thân thể của những con thú mà máu của chúng, vì tội lỗi của dân chúng được đem vào trong nơi thánh bởi thầy tế lễ thượng phẩm, bị thiêu bên ngoài trại quân.
12 Bởi đó mà Đức Chúa Giê-xu cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài.
13 Vậy nên, chúng ta hãy đi đến với Ngài bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài.
14 Vì nơi đây, chúng ta không có một thành còn mãi, nhưng chúng ta tìm một thành còn mãi sẽ đến.
15 Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.
16 Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
17 Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.
18 Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc, chúng tôi có lương tâm tốt, muốn sống ngay thẳng trong mọi sự.
19 Tôi xin các anh chị em càng hơn, hãy làm điều này để tôi sớm được phục hồi với các anh chị em.
20 Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an đã đem Đức Chúa Giê-xu Ki-tô của chúng ta, Đấng Chăn Chiên Lớn của bầy chiên, ra khỏi sự chết, bởi máu của giao ước vĩnh cửu
21 khiến các anh chị em nên trọn vẹn trong mọi việc lành làm theo ý muốn của Ngài. Ngài làm ra trong các anh chị em sự đẹp mắt Ngài qua Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!
22 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy chịu đựng lời khuyên bảo. Vì bởi một ít lời tôi đã viết thư cho các anh chị em.
23 Các anh chị em hãy biết rằng, người anh em cùng Cha của chúng ta là Ti-mô-thê đã được tự do. Nếu người sớm đến, tôi sẽ gặp các anh chị em.
24 Xin chào thăm mọi người dắt dẫn các anh chị em và hết thảy các thánh đồ. Những người ở I-ta-li chào các anh chị em.
25 Nguyện ân điển ở với tất cả các anh chị em! A-men!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu