Hê-bơ-rơ 02

529 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Bởi cớ ấy, chúng ta phải chú ý càng hơn đến những điều chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị sai lạc.
2 Vì nếu lời được rao truyền bởi các thiên sứ là chắc chắn, và mỗi sự vi phạm, không vâng phục đã chịu sự báo trả cách xứng đáng;
3 thì sao chúng ta có thể tránh khỏi hậu quả nếu chúng ta không quan tâm sự cứu rỗi lớn dường ấy? Sự cứu rỗi ấy bởi Chúa truyền ra trước, rồi được xác nhận cho chúng ta bởi những người đã nghe Ngài.
4 Đức Chúa Trời cùng làm chứng với họ bởi những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực đa diện và các ân tứ thánh linh, theo ý muốn của chính Ngài.
5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] – muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài – để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.
11 Vì Đấng làm nên thánh và những người được nên thánh, hết thảy đều ra bởi một Cha. Bởi lẽ đó, Ngài không hổ thẹn, gọi họ những em cùng Cha;
12 phán rằng: Tôi sẽ truyền danh của Ngài cho những em cùng Cha của tôi. Trong giữa Hội Thánh, tôi sẽ ca hát tôn vinh Ngài. [Thi Thiên 22:22]
13 Và lại phán: Tôi sẽ trông cậy nơi Ngài. Và lại phán: Này, tôi với những con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. [Ê-sai 8:17-18]
14 Vậy thì, vì con cái có phần về thịt và máu, thì Ngài cũng vậy, dự phần vào đó, để cho bởi sự chết Ngài phá diệt kẻ có sức mạnh của sự chết, kẻ ấy là Ma Quỷ, [viết hoa để chỉ Sa-tan,]
15 và để giải thoát họ, những người sợ sự chết suốt cuộc đời của họ đã bị cầm buộc trong sự nô lệ.
16 Vì thật Ngài không lấy hình thể của các thiên sứ, nhưng Ngài đã lấy hình thể của dòng dõi Áp-ra-ham. [Ê-sai 41:8-9]
17 Bởi đó, trong suốt mọi sự Ngài phải chịu giống như những em cùng Cha của mình, để Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm thương xót và trung tín, trước Đức Chúa Trời, chuộc những tội của dân chúng.
18 Vì trong sự ấy, chính mình Ngài khốn khổ khi bị cám dỗ hoặc bị thử thách, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị cám dỗ hoặc bị thử thách.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu