Hê-bơ-rơ 04

544 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]
6 Vậy nên, vì được chừa lại cho một số người đi vào bên trong đó, mà những kẻ được giảng Tin Lành trước kia đã không đi vào bởi sự chẳng tin,
7 về sau khá lâu, Ngài lại định một ngày, gọi là “ngày nay” trong Đa-vít. Như đã nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi.
8 Vì nếu Giô-suê đã cho họ sự yên nghỉ, thì sau đó sẽ không còn nói về một ngày khác.
9 Vậy thì còn lại một Sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. [Có thể dịch: Vậy thì còn lại một sự yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Từ ngữ sabbatismos trong tiếng Hy-lạp được dùng trong câu này có nghĩa là: sự nghỉ ngơi (G4520), khác với: ngày Sa-bát (G4521).]
10 Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì người ấy cũng nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của Ngài.
11 Vậy, chúng ta hãy sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ đó, để cho không ai sa ngã cùng một cách của kẻ chẳng tin.
12 Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.
13 Chẳng có tạo vật nào không hiện ra trước mặt Ngài, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ngài, Đấng mà chúng ta phải thưa trình.
14 Vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời, Giê-xu, Con Đức Chúa Trời; chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin.
15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta; nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng ta mà không phạm tội.
16 Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu