Hê-bơ-rơ 08

568 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 8

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói : Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của nơi thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.
7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.
10 Ấy giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu