Hê-bơ-rơ 10

581 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 10

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Ki-tô] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.
10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho đến mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho đến mãi mãi những người được làm nên thánh.
15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.
19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Giê-xu;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi lương tâm xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]
26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.
27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.
28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba nhân chứng.
29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.
30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]
31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!
32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu