Hê-bơ-rơ 03

563 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Bởi cớ đó, hỡi các anh chị em thánh cùng Cha, những người dự phần sự kêu gọi từ trời! Hãy chăm xem sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm của sự tuyên xưng đức tin của chúng ta: Đấng Ki-tô Giê-xu!
2 Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se đã trung tín trong cả nhà của Đấng ấy.
3 Vì Ngài đã được xem là đáng vinh quang hơn Môi-se, cũng như thợ cất nhà có sự vinh dự hơn ngôi nhà.
4 Vì mỗi một ngôi nhà được xây cất bởi ai đó, nhưng Đấng đã xây cất muôn vật Thiên Chúa.
5 Còn Môi-se, thật đã trung tín trong cả nhà của Ngài, như một người hầu, cho chứng cớ về những lời sẽ được nói.
6 Nhưng Đấng Ki-tô như con trai quản trị nhà của mình. Nhà của Ngài là chúng ta, nếu chúng ta giữ chắc sự dạn dĩ và sự vui mừng của sự trông cậy vững vàng cho đến cuối cùng.
7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay”; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.
14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Ki-tô, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu