Hê-bơ-rơ 01

528 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta, ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem con đầu lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]
7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn đến đời đời. Vương trượng công chính vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu