Hê-bơ-rơ 07

570 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 7

1 Vì Mên-chi-xê-đéc đó, vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã gặp Áp-ra-ham lúc ông đang quay về từ cuộc tàn sát các vua, và chúc phước cho ông.
2 Và Áp-ra-ham đã phân chia một phần mười về mọi vật cho người. Thật ra, trước hết, tên của người được giải nghĩa Vua Công Chính, kế tiếp, Vua của Sa-lem tức là Vua Bình An.
3 Không cha, không mẹ, không gia phả, không có những ngày bắt đầu, không có những ngày cuối cùng của đời sống, nhưng được làm giống như Con của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục là thầy tế lễ.
4 Hãy nghĩ xem! Người vĩ đại biết bao! Người mà chính tổ phụ Áp-ra-ham đã dâng một phần mười của chiến lợi phẩm.
5 Thực tế, những người thuộc con cháu của Lê-vi nhận chức thầy tế lễ, theo luật pháp, có điều răn cho phép nhận lấy một phần mười của dân. Đó là của anh chị em cùng tổ phụ của họ, vì họ cũng ra từ lòng của Áp-ra-ham.
6 Nhưng người không được kể là cùng gia tộc với họ, đã nhận một phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho người có lời hứa.
7 Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp là điều không cãi được.
8 Thực tế ở đây: Những người thu nhận một phần mười đều là những người chết; nhưng đằng kia, được làm chứng cho là người đang sống.
9 Vậy, có thể nói một lời như thế này: Lê-vi, người thu nhận một phần mười cũng nộp một phần mười, qua Áp-ra-ham.
10 Vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ mình, khi Mên-chi-xê-đéc gặp ông ấy.
11 Vậy, nếu thực tế sự trọn vẹn là bởi chức thầy tế lễ của người Lê-vi, vì dựa trên nó mà dân chúng được phê chuẩn bởi luật pháp, thì cần gì thêm một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, mà không được gọi theo ban A-rôn?
12 Vì chức thầy tế lễ đã thay đổi thì cũng cần có sự thay đổi về luật pháp.
13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Giê-xu đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.
23 Và thật có nhiều người đã trở nên những thầy tế lễ, vì sự chết ngăn cản không cho họ cứ ở lại trong chức vụ.
24 Nhưng Ngài còn lại cho đến mãi mãi, nên Ngài có chức thầy tế lễ không hề đổi thay.
25 Bởi đó, Ngài cũng có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.
26 Vì thầy tế lễ thượng phẩm như thế thích hợp cho chúng ta, Ngài thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt khỏi những kẻ có tội, được làm cho cao hơn các tầng trời.
27 Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả, khi dâng chính mình Ngài.
28 Vì luật pháp lập những người có sự yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng lời thề sau luật pháp thì lập Con, Đấng đã được làm nên trọn vẹn cho đến mãi mãi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu