Hê-bơ-rơ 05

566 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Ki-tô cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.
11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu