Hê-bơ-rơ 09

552 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 9

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một nơi thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.
6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.
7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.
8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về lương tâm.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.
11 Nhưng Đấng Ki-tô đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong nơi thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rẩy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Ki-tô, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10.]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rẩy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.
22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Ki-tô chẳng vào các nơi thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của nơi thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các nơi thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Ki-tô đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Phần Giới Thiệu