I Ti-mô-thê 01

884 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Giê-xu Ki-tô bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Giê-xu Ki-tô, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.
7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.
12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Ki-tô Giê-xu, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong mục vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, sự trong Đức Ki-tô Giê-xu.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đức Ki-tô Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Giê-xu Ki-tô tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.
17 Nguyện sự tôn quý và vinh quang đời đời thuộc về Vua đời đời, bất tử, không thấy được, Thiên Chúa Thông Sáng Có Một! A-men.
18 Hỡi con! Ti-mô-thê! Sự răn bảo này ta truyền cho con, theo các lời tiên tri về con trước đây, rằng, nhờ những lời đó mà con đánh trận tốt lành,
19 giữ lấy đức tin và lương tâm tốt, là điều có mấy kẻ đã chối bỏ nên đức tin của họ bị chìm đắm.
20 Trong mấy kẻ ấy là Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, mà ta đã phó cho Sa-tan rồi, để họ được dạy cho biết đừng phạm thượng nữa.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu