I Ti-mô-thê 06

872 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 6

1 Hết thảy những tôi tớ ở dưới ách phải coi chủ của mình là đáng trọng trong mọi sự, để cho danh của Đức Chúa Trời và giáo lý của Ngài không bị phạm thượng.
2 Ai có những người chủ tín đồ, thì không nên xem thường họ vì cớ họ là anh chị em cùng Cha, nhưng hãy phục vụ, vì họ là những người trung tín và đáng yêu, được hưởng lợi. Đó là các điều con phải dạy dỗ và khuyên bảo.
3 Nếu ai dạy khác đi, không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta và giáo lý của sự tin kính,
4 thì người đó kiêu ngạo, không biết gì hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy; bởi đó sinh sự ganh ghét, cạnh tranh, vu khống, nghi ngờ xấu xa,
5 các việc làm vô ích của những kẻ có tâm trí hư nát, thiếu mất lẽ thật, coi sự thu lợi là tin kính. Con hãy tránh xa những kẻ như vậy.
6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.
11 Nhưng, hỡi con, người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều nhân chứng.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đức Ki-tô Giê-xu là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, Đấng chẳng người nào từng thấy cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.
17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu