I Ti-mô-thê 04

870 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho lương tâm của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Giê-xu Ki-tô, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu