I Ti-mô-thê 03

902 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của ma quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của ma quỷ.
8 Những chấp sự cũng phải đáng tôn trọng, không nói hai lời, không ghiền rượu, không tham lợi,
9 giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin trong một lương tâm thanh sạch.
10 Những người ấy cũng phải chịu thử nghiệm trước, rồi họ mới phục vụ cách không chỗ trách được.
11 Những phụ nữ cũng vậy, đáng tôn trọng, không vu khống, không say rượu, trung tín trong mọi sự.
12 Những chấp sự là những người chồng của một vợ, khéo cai trị con cái và nhà riêng của họ.
13 Vì ai khéo phục vụ thì đạt được cho mình sự cao trọng, và lòng dạn dĩ lớn trong đức tin, là sự ở trong Đức Ki-tô Giê-xu.
14 Ta viết những lời này cho con, mong sớm đến thăm con.
15 Nhưng nếu ta chậm trễ, thì con biết cần phải xử sự như thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa Hằng Sống, trụ và nền của lẽ thật.
16 Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, đã được các thiên sứ trông thấy, đã được giảng ra trong các dân ngoại, đã được tin cậy trong thế gian, đã được cất lên trong sự vinh quang.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu