II Tê-sa-lô-ni-ca 03

815 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đức Ki-tô!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.
10 Khi chúng tôi ở với các anh chị em, chúng tôi đã truyền cho các anh chị em rằng: Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.
11 Vì chúng tôi nghe có mấy kẻ sống vô luật pháp giữa vòng các anh chị em, chẳng làm việc gì cả, ngoại trừ những việc vô ích.
12 Với những kẻ như vậy, chúng tôi bởi Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta, truyền và khuyên rằng, họ phải im lặng mà làm việc, ăn bánh của chính mình.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chớ mệt nhọc về sự làm lành.
14 Nếu như có ai không vâng theo lời của chúng tôi trong thư này, thì các anh chị em hãy ghi lấy, chớ thân cận với kẻ ấy, để kẻ ấy xấu hổ.
15 Tuy vậy, chớ xem người ấy như kẻ thù, nhưng hãy răn bảo như anh chị em cùng Cha.
16 Nguyện chính Chúa của sự bình an luôn ban sự bình an cho các anh chị em trong mọi cảnh ngộ! Chúa ở với hết thảy các anh chị em!
17 Lời chào của Phao-lô, chính tay tôi viết, ấy là dấu ký trong mỗi lá thư tôi viết như vậy.
18 Nguyện ân điển của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu