I Tê-sa-lô-ni-ca 05

911 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Giê-xu Ki-tô của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô Giê-xu đối với các anh chị em.
19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta!
24 Ngài thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta với các anh chị em. A-men!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu