I Tê-sa-lô-ni-ca 01

899 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Giê-xu Ki-tô. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Giê-xu Ki-tô ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi thế nào; và các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời thế nào, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Giê-xu, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu