I Tê-sa-lô-ni-ca 03

863 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đức Ki-tô, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.
7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Giê-xu Ki-tô của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Giê-xu chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu