I Tê-sa-lô-ni-ca 02

852 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đức Ki-tô.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.
13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Ki-tô Giê-xu, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Giê-xu và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Giê-xu của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu