I Tê-sa-lô-ni-ca 04

918 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Vậy nên từ nay, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin và khích lệ các anh chị em trong Đức Giê-xu rằng, như các anh chị em đã nhận từ chúng tôi, các anh chị em phải bước đi như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, ngày càng hơn.
2 Vì các anh chị em biết những điều răn nào chúng tôi đã bởi Đức Giê-xu mà truyền cho các anh chị em.
3 Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho sự nên thánh của các anh chị em. Các anh chị em phải tránh khỏi sự tà dâm.
4 Mỗi người trong các anh chị em phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và sự tôn trọng;
5 không ở trong sự ham muốn điều ham muốn bất chính như những dân ngoại không biết Đức Chúa Trời.
6 Chớ có ai lấn lướt hay là lợi dụng anh chị em cùng Cha của mình trong việc gì; vì Chúa là Đấng báo trả tất cả những sự đó, như chúng tôi đã nói trước với các anh chị em và đã làm chứng.
7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Giê-xu đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đức Ki-tô, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu