II Tê-sa-lô-ni-ca 01

837 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và trong Đức Giê-xu Ki-tô.
2 Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Giê-xu Ki-tô ở với các anh chị em!
3 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi phải vì các anh chị em mà cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin của các anh chị em rất tấn tới, và tình yêu của mỗi người trong hết thảy các anh chị em đối với nhau càng thêm hơn.
4 Để cho chính chúng tôi cũng được vinh hiển trong các anh chị em giữa các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhẫn nại và đức tin của các anh chị em trong mọi sự bách hại và khó khăn mà các anh chị em đang chịu đựng.
5 Đó là chứng cớ về sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, để các anh chị em được kể xứng đáng cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời, bởi đó mà các anh chị em chịu khổ.
6 Tuy nhiên, bởi sự công chính của Thiên Chúa, Ngài sẽ báo trả điều khổ cho những kẻ làm khổ các anh chị em.
7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Giê-xu Ki-tô.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu