Cô-lô-se 04

933 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
2 Hãy luôn luôn cầu nguyện! Các anh chị em hãy tỉnh thức trong sự ấy, trong sự tạ ơn.
3 Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cửa truyền giảng cho chúng tôi rao truyền sự mầu nhiệm của Đức Ki-tô, bởi sự ấy mà tôi bị xiềng xích,
4 để tôi giãi bày sự ấy ra như tôi đáng phải rao truyền.
5 Hãy bước đi trong sự khôn sáng đối với những người ngoại. Hãy tận dụng thì giờ.
6 Lời nói của các anh chị em phải luôn ở trong ân điển, được nêm muối, để các anh chị em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào.
7 Mọi việc thuộc về tôi sẽ được Ti-chi-cơ thông báo cho các anh chị em. Anh ấy là một anh em yêu dấu cùng Cha, một người phục vụ trung tín và cùng là tôi tớ trong Chúa.
8 Tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em vì mục đích này: để anh ấy biết hoàn cảnh của các anh chị em và an ủi lòng của các anh chị em.
9 Cùng với Ô-nê-sim, người anh em cùng Cha trung tín và yêu dấu, người ra từ các anh chị em. Họ sẽ khiến cho các anh chị em biết hết mọi sự ở đây.
10 A-ri-tạc, bạn cùng bị tù với tôi, chào các anh chị em. Mác, anh em họ của Ba-na-ba cũng có lời thăm các anh chị em. Về người, các anh chị em đã nhận lời dạy bảo rồi; nếu người đến với các anh chị em, hãy tiếp đón người.
11 Giê-xu gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm các anh chị em. Họ là những người chịu cắt bì. Chỉ những người này bạn đồng công với tôi vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Họ là một sự an ủi cho tôi.
12 Ê-pháp-ra, người ra từ các anh chị em, tôi tớ của Đức Giê-xu Ki-tô, chào các anh chị em. Người luôn vì các anh chị em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để các anh chị em đứng vững trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
13 Vì tôi làm chứng cho người rằng, người rất sốt sắng đối với các anh chị em, với những người ở Lao-đi-xê và những người ở Hi-ê-ra-bô-li nữa.
14 Lu-ca, người thầy thuốc yêu dấu, và Đê-ma chào các anh chị em.
15 Xin chào các anh chị em cùng Cha ở Lao-đi-xê, Nim-pha cùng Hội Thánh nhóm trong nhà người.
16 Các anh chị em đọc thư này rồi, hãy đưa cho Hội Thánh ở Lao-đi-xê đọc với. Các anh chị em cũng hãy đọc thư từ Lao-đi-xê.
17 Hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về mục vụ ông đã nhận trong Chúa để hoàn thành nó.
18 Lời chào viết bởi chính tay tôi, Phao-lô. Hãy nhớ sự xiềng xích của tôi. Ân điển cùng các anh chị em! A-men! [Viết từ Rô-ma. Có lẽ do Ti-chi-cơ ghi chép.]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu