Ê-phê-sô 06

928 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 6

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đức Ki-tô.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đức Ki-tô làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành bình an.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.
20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Giê-xu Ki-tô!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Giê-xu Ki-tô của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, có lẽ do Ti-chi-cơ chép.]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu