Ê-phê-sô 01

944 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Giê-xu Ki-tô bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đức Ki-tô Giê-xu.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Giê-xu Ki-tô!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đức Ki-tô đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Giê-xu Ki-tô, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.
7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn ngoan và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đức Ki-tô, cả những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đức Ki-tô.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.
15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Giê-xu và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đức Ki-tô, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

 

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu