Ê-phê-sô 05

967 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đức Ki-tô cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.
3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đức Ki-tô và Thiên Chúa.
6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.
10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.
22 Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.
23 Vì chồng là đầu của vợ, như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể.
24 Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đức Ki-tô, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự.
25 Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ mình, như Đức Ki-tô đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,
26 để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, với sự rửa bởi nước trong lời phán, [Lời phán trong Ma-thi-ơ 28:19-20.]
27 để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.
28 Vậy nên, những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.
29 Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó, như Chúa đối với Hội Thánh.
30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, và của xương Ngài.
31 Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5; Mác 10:7]
32 Đây là sự mầu nhiệm lớn! Nhưng tôi nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.
33 Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu