Phi-líp 01

929 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, các tôi tớ của Đức Giê-xu Ki-tô, gửi đến hết thảy các thánh đồ trong Đức Ki-tô Giê-xu, ở thành Phi-líp, chung với các giám mục và các chấp sự.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Giê-xu Ki-tô!
3 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến các anh chị em.
4 Trong mỗi sự khẩn xin của tôi cho các anh chị em, tôi hằng khẩn xin cho hết thảy các anh chị em cách hớn hở.
5 Vì sự thông công của các anh chị em với Tin Lành từ ngày đầu cho tới nay,
6 tôi tin chắc về việc này rằng, Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong các anh chị em thì sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Giê-xu Ki-tô.
7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Giê-xu Ki-tô.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đức Ki-tô,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Giê-xu Ki-tô, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đức Ki-tô được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật, có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đức Ki-tô, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Những kẻ công bố Đức Ki-tô vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đức Ki-tô cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Giê-xu Ki-tô.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đức Ki-tô sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống Đức Ki-tô và chết điều ích lợi.
22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đức Ki-tô, là điều tốt hơn rất nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Giê-xu Ki-tô, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đức Ki-tô, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đức Ki-tô, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu