Ê-phê-sô 02

903 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những sự vi phạm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đức Ki-tô, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.
6 Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đức Ki-tô Giê-xu,
7 để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, trong sự từ ái của Ngài, hướng về chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-xu.
8 Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.
9 Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.
10 Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-xu cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.
11 Vậy, hãy nhớ rằng, trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt.
12 Lúc ấy, các anh chị em không có Đức Ki-tô, ở ngoài quyền công dân I-sơ-ra-ên, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa.
13 Nhưng trong Đức Ki-tô Giê-xu, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đức Ki-tô.
14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,
15 chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, tức là luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình.
16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;
17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.
18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.
19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,
20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Giê-xu Ki-tô là đá góc nhà.
21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.
22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.

 

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu