Ê-phê-sô 03

897 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đức Ki-tô Giê-xu vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đức Ki-tô.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đức Ki-tô.
7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đức Ki-tô,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Giê-xu Ki-tô.
10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đức Ki-tô Giê-xu, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.
13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.
14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta.
15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.
16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;
17 để Đức Ki-tô ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;
18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;
19 và được biết tình yêu của Đức Ki-tô vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,
21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đức Ki-tô Giê-xu, trải các thời đại, cho đến đời đời vô. A-men!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu