Ga-la-ti 06

947 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 6

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha, nếu có người bỗng nhiên phạm lỗi, các anh chị em là những người thuộc linh, hãy khôi phục người ấy trong thần trí của sự nhu mì. Hãy giữ chính mình các anh chị em, kẻo các anh chị em cũng bị cám dỗ.
2 Hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy, các anh chị em làm trọn luật pháp của Đức Ki-tô.
3 Vì, nếu có ai nghĩ rằng mình ra gì khi người ấy chẳng ra gì, thì người ấy tự gạt mình.
4 Nhưng nếu mỗi người xét việc làm của mình, thì người ấy sẽ khoe mình trong sự thuộc về chính mình, chứ không trong sự thuộc về người khác.
5 Vì mỗi người sẽ gánh lấy phần của mình.
6 Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy. [Được dạy về cách sống theo Lời của Chúa.]
7 Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.
8 Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu.
9 Chớ mệt nhọc về sự làm lành; vì nếu chúng ta không chậm trễ, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
10 Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.
11 Hãy xem! Chữ lớn là dường nào! Tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi.
12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đức Ki-tô mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đức Ki-tô Giê-xu, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Giê-xu.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men. [Thư Ga-la-ti được viết từ thành Rô-ma.]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu