Phi-líp 04

919 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ trong Sách Sự Sống.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa gần!
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đức Ki-tô Giê-xu.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.
10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đức Ki-tô là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đức Ki-tô Giê-xu.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho đến đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Ki-tô Giê-xu. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, có lẽ do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu