Phi-líp 03

890 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đức Ki-tô Giê-xu, và không nương cậy trong xác thịt.
4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.
7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đức Ki-tô.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đức Ki-tô Giê-xu, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đức Ki-tô,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đức Ki-tô, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-xu chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng chỉ làm có một điều quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Ki-tô Giê-xu.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy trở nên những người bắt chước với tôi, và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi làm gương.
18 Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đức Ki-tô.
19 Sự cuối cùng của họ là sự hư mất; Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ; sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ; họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian.
20 Nhưng quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời; ấy là từ đó mà chúng ta trông đợi Đấng Giải Cứu mình, Đức Giê-xu Ki-tô.
21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu