Phi-líp 02

931 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đức Ki-tô, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đức Ki-tô Giê-xu.
6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của một người là tất cả những gì thuộc về một người, bao gồm: ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Giê-xu, mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Giê-xu Ki-tô Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.
12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đức Ki-tô, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và mục vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.
19 Tôi hy vọng trong Đức Giê-xu, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Giê-xu Ki-tô.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.
25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 bởi vì công việc của Đức Ki-tô mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu