Cô-lô-se 01

990 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Giê-xu Ki-tô bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đức Ki-tô tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Giê-xu Ki-tô, cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời và Cha của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Ki-tô Giê-xu, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đức Ki-tô đối với các anh chị em.
8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.
12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, sự tha thứ những tội lỗi.
15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; con đầu lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.
21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đức Ki-tô, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đức Ki-tô trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đức Ki-tô Giê-xu.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu