Cô-lô-se 03

972 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đức Ki-tô,, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đức Ki-tô đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đức Ki-tô trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đức Ki-tô, sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đức Ki-tô là tất cả và trong tất cả.
12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đức Ki-tô cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đức Ki-tô ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình, đừng cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, Đức Ki-tô.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu