Cô-lô-se 02

938 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đức Ki-tô, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đức Ki-tô.
6 Các anh chị em đã nhận Đức Ki-tô Giê-xu Chúa như thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!
8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đức Ki-tô.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đức Ki-tô.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]
16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đức Ki-tô.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đức Ki-tô về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định —
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến — theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu