Tít 03

978 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 3

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tỵ, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Giê-xu Ki-tô, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.
9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước. Hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển với hết thảy các anh chị em!

  • Chú Giải Tít 3:1-15

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu